รูปฟันแบบนี้จัดฟันแบบใส (Invisalign) ได้

ฟันห่าง (GAPPED TEETH)

Invisalign Thailand for GAPPED TEETH

ฟันสบลึก (OVERBITE,DEEPBITE)

Invisalign Thailand for OVERBITE

ฟันล่างคร่อมฟันบน (UNDERBITE)

Invisalign Thailand for UNDERBITE

สบฟันแล้วฟันหน้าไม่สนิท (OPEN BITE)

Invisalign Thailand for OPEN BITE

ฟันซ้อนเก (OVERLY CROWDED)

Invisalign Thailand for OVERLY CROWDED

สบฟันแบบไขว้ (CROSSBITE)

Invisalign Thailand for CROSSBITE